Uw voordelen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Baarsma&Janssen ondersteunt uw organisatie op het gebied van verzuim- en Arbodienstverlening. Onze basisdienstverlening ziet er als volgt uit:
 

Verzuimbegeleiding


Bedrijfsarts-casemanagement combinatie
Bij Baarsma&Janssen werken de bedrijfsarts en de casemanager complex verzuim en re-integratie (CVR) altijd samen. De CVR is de verlengde arm van de werkgever en zal uw vaste aanspreekpunt zijn. Deze functioneert aan de niet-medische kant van de verzuimbegeleiding.
 
Onze betrokken bedrijfsartsen zijn allen BIG-geregistreerd. Wij werken met een vaste groep bedrijfsartsen welke wij zodanig ondersteunen dat zij ingezet worden op hun expertise: de medische beoordeling. Door de inzet van de bedrijfsgeneeskundig assistenten worden de bedrijfsartsen op administratief gebied volledig ondersteund. En de bedrijfsgeneeskundig medewerkers worden ingezet voorafgaand aan de probleemanalyses als taakgedelegeerden om medische informatie op te halen bij werknemers. De bedrijfsarts zal ingezet worden voor o.a. het uitvoeren van het spreekuur en opstellen probleemanalyse, opstellen WIA-dossier, overleg met werknemer, leidinggevende, HR en derden.
 
De bedrijfsarts wordt betrokken waar dat nodig is en begeleidt een werknemer als vaste bedrijfsarts gedurende het gehele traject. Indien van toepassing treedt rechtstreeks contact op tussen werkgever en de bedrijfsarts. Dit om belangrijke informatie vanuit de werkgever uit de eerste hand te vernemen net zoals dit plaatsvindt tussen bedrijfsarts en werknemer.
 
Arbeidsdeskundige onderzoeken
De onafhankelijke arbeidsdeskundigen die door Baarsma&Janssen worden betrokken bij verzuimbegeleiding worden door de bedrijfsarts voor verschillende doeleinden ingezet.

Preventieve Arbeidsdeskundige Begeleiding
Doel van de begeleiding is het beperken van de schadelast voor werkgever en werknemer voor zowel de korte als ook de lange termijn. Dit door de aanwezige mogelijkheden van werknemer te benutten in productieve arbeid en te komen tot een optimale re-integratie van werknemer in het eerste spoor.
Arbeidsdeskundig onderzoek i.k.v. de Wet verbetering Poortwachter
Doel van dit onderzoek is het onderzoeken en in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden in de breedste zin voor een uitgevallen werknemer. De arbeidsdeskundige adviseert over de resterende mogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer. Met andere woorden; wat is nodig om werknemer aan het werk te houden of weer te krijgen.
 
Data team
Ons datateam kan verschillende vormen van rapportages opstellen, mocht de werkgever gebruik willen maken van deze vorm van dienstverlening. De verzuimdata worden verzameld en periodiek vertaald in een (half)jaarlijkse verzuimanalyse. Onderdelen die hierin naar voren komen zijn belangrijke trends op organisatieniveau, verzuimcijfers, aantal verschillende spreekuren, aantallen ingezette interventies, etc. Beleidsadviezen worden naar aanleiding van verzuimrapportage geformuleerd en voorgedragen aan HR, MT en/of OR.
 

Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E)


Wilt u uw RI&E laten uitvoeren, toetsen of actualiseren voor uw organisatie? Werkomstandigheden die het werk van uw medewerkers optimaal ondersteunen. Dat is de basis voor succes. Door hier regelmatig aandacht aan te geven voorkomt u onnodige risico’s, zeker nu er veel wordt thuis gewerkt achter een beeldscherm. De kerndeskundigen van Baarsma&Janssen helpen u daar graag bij.
 
Met een RI&E zet u als werkgever alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf op een rij. Daarna kunt u aan de slag met het verkleinen of weghalen van de risico’s. Sommige risico’s in het bedrijf zijn duidelijk, bijvoorbeeld risico’s door werken met gevaarlijke stoffen of het tillen van zware spullen. Maar er zijn ook risico’s die niet zichtbaar zijn. Denk aan werkdruk, stress of discriminatie. Om medewerkers tegen de risico’s te beschermen, worden alle risico’s in kaart gebracht. Voor sommige risico’s is verdieping verplicht. Bij het werken met gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld.
Na het in kaart brengen van de risico’s, kan gestart worden met het verkleinen of wegnemen van de risico’s. Komt er een nieuw risico bij? Bijvoorbeeld doordat er met nieuwe producten of op een nieuwe plek gewerkt wordt? Pas dan ook de RI&E weer aan. Zo draagt u zorg voor een gezonde en veilige werkplek voor alle medewerkers.  Met als doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Want een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier en een hogere productiviteit.
 
Moet ik mijn RI&E laten toetsen?
In de meeste gevallen bent u als werkgever verplicht de RI&E te laten toetsen. Een belangrijke stap, omdat u op deze manier weet of alles juist gedaan is en medewerkers goed beschermd zijn tegen de risico’s. Er zijn een paar situaties waarin toetsing niet nodig is. Of het wel of niet moet, hangt bijvoorbeeld af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt.
 
Wie zijn betrokken bij het maken van een RI&E?
Het maken van een RI&E wordt in veel gevallen gedaan door de werkgever zelf. Is er een preventiemedewerker, dan kan de preventiemedewerker de RI&E maken of de werkgever hierbij helpen. Het hebben van een preventiemedewerker is verplicht voor bedrijven met medewerkers. In bedrijven met 25 of minder medewerkers mag de werkgever ook zelf de taken van een preventiemedewerker uitvoeren. Als uw bedrijf een ondernemingsraad heeft, kan de preventiemedewerker deze op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het veiliger en gezonder maken van de werkplek.
 
Voordelen
De voordelen voor het opstellen en up-to-date houden van een RI&E zijn o.a.:
- Tevredenheid: medewerkers zijn tevreden en gemotiveerder;
- Positief imago: het imago van het bedrijf wordt positiever;
- Hogere productiviteit: doordat medewerkers zich beter voelen, is de productiviteit hoger;
- Lager verloop: medewerkers die tevreden zijn, zoeken minder snel naar een andere baan;
- Minder verzuim: medewerkers die werken in een fijne, veilige en gezonde werkomgeving worden minder snel ziek, waardoor (langdurig) verzuim afneemt;
- Voorkomen van boetes en schadeclaims: als de RI&E op orde is, worden boetes van de inspectie voorkomen en schadeclaims van medewerkers.
 

Onderzoek arbeidshygiëne

Chronische blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia, trillingen of geluid kan schade aan de gezondheid van je werknemers veroorzaken. Gericht onderzoek door een deskundige arbeidshygiënist helpt om de kans op letsel en schade op de lange termijn te voorkomen. Onze arbeidshygiënist voert onderzoek uit naar gevaarlijke stoffen, biologische agentia, schadelijk geluid, trillingen, binnenklimaat of straling. U krijgt een helder en duidelijk advies. We ondersteunen bij het implementeren van beheersmaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie en we assisteren bij het opstellen van beleid en het geven van voorlichting.
 

Preventief Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Hoe gaat het met de vitaliteit van uw werknemers? Is iedereen gezond, of sluimeren er risico’s? Om uw werknemers ook op de langere termijn duurzaam inzetbaar te houden, is het uitvoeren van een gezondheidscheck een goede investering. Zo biedt u werknemers de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun fysieke en mentale gezondheid. In het ene geval worden de werknemers onderzocht en kijken onze artsen of er een vervolgtraject nodig is. In het andere geval krijgen werknemers, aan de hand van een vragenlijst, inzicht in hun eigen vitaliteit. Hoe eerder er eventuele gezondheidsrisico’s boven tafel komen, hoe eerder we kunnen helpen bij een leven lang lekker in je vel.
 

Rijbewijskeuringen


Wil je het rijbewijs C(E) en D(E) aanvragen of verlengen? Of ben je ouder dan 70 jaar en wil je het rijbewijs verlengen? Dan is een medische keuring, om de eigen veiligheid en dat van de omgeving te waarborgen, verplicht. Ook voor het aanvragen of verlengen van een taxipas is deze medische keuring vereist. In Nederland is een rijbewijs personenauto (B), vrachtwagen (C/CE) of autobus (D/DE) vijf jaar geldig. Bij ouderen boven de 70 jaar is de geldigheidsduur ook vijf jaar. Daarna dient het opnieuw aangevraagd of verlengd te worden.
 

Anonieme spreekuren

Een anoniem spreekuur kan aangevraagd worden door een werknemer. Als werkgever bent u volgens de wet verplicht dit kenbaar te maken aan uw medewerker. De bedrijfsarts kan persoonlijke aantekeningen maken in het dossier van werknemer, maar er vindt geen terugkoppeling plaats naar de werkgever. 

Onze casemanagement (CVR)-bedrijfsarts combinatie levert u als ondernemer de nodige voordelen op:  
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Copyright 2024: Baarsma & Janssen Privacyverklaring Klachtenreglement Evaluatie werknemer Werkgeversportaal Realisatie: WMmedia.nl