Onze werkwijze

Vaak is een verzuimmelding niet enkel gerelateerd aan een puur medisch probleem. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1,5% van het verzuim valt onder de noemer wit verzuim oftewel puur medisch verzuim. Als mens zijn wij verweven met onze omgeving en deze omgeving vraagt steeds meer van ons. In combinatie met life-events en hoge ervaren werkdruk kan disbalans ontstaan met daaraan gerelateerde uitval. Het is van belang binnen de begeleiding naast ziekte en werk ook de sociale situatie mee te wegen in de beoordeling en hiermee een multifactoriële analyse uit te voeren om hulp op maat aan te bieden gericht op de persoonlijke situatie van betrokkene. Ook zal hiervoor kritisch moeten worden beoordeeld of ziekteverlof wel de juiste verlofsoort is in iedere situatie. Langdurig ziekteverlof leidt tot loonverlies en uiteindelijke baanverlies voor de werknemer. De werknemer is dus niet per definitie geholpen met het (onterecht) toekennen van ziekteverlof. In overleg met de werkgever en werknemer zal daarom proactief moeten worden beoordeeld wat er nodig is om de werknemer op de korte en lange termijn te helpen door verder te kijken dan de ziekte op zich.

Daarom werken wij graag nauw samen binnen de verzuimdriehoek: leidinggevende, HR en de bedrijfsarts/CVR. Als het om (dreigend) verzuim gaat, vormt de verzuimdriehoek het vangnet rond de werknemer, waarbij de leidinggevende kijkt wat het verzuim voor impact heeft op de functie en de daarbij uit te voeren taken en ook het effect op het team. HR is de expert op het gebied van arbeidsrecht, CAO en verlofsoorten (en nog veel meer). De bedrijfsarts doet een beoordeling of medisch gezien de Wet verbetering Poortwachter van toepassing is en vertaalt dit naar mogelijkheden in arbeid, randvoorwaarden en een prognose en adviezen om herstel duurzaam te bevorderen.
 

Driehoek

Met deze driehoek wordt gezamenlijk bepaald hoe betrokkene het beste duurzaam kan terug keren in het arbeidsproces.
De CVR is ondersteunend aan het gehele proces van de driehoek.  De CVR is een casemanager ‘on the job’ die met leidinggevende/HR/casemanager van de werkgever alle poortwachterstappen doorloopt en er ook als sparringpartner fungeert. Op de achtergrond bewaakt de CVR de verzuimgegevens en wettelijke termijnen en worden verzuimdossiers opgebouwd. Ook kan de CVR meedenken in beleidsbesluiten op verzuimgebied, besparing van kosten en wordt geschakeld met de bedrijfsartsen, regiehouder schadelast en eventueel het UWV. Net waar de behoefte bij de werkgever ligt. Voor een meer uitgebreidere uitleg over de werkzaamheden van de bedrijfsarts en CVR verwijzen we naar de eerdere bijlage. Ook staat in de volgende bijlage omschreven welke prestatie-indicatoren van belang zijn in de samenwerking.
 

Copyright 2023: Baarsma & Janssen Privacyverklaring Klachtenreglement Evaluatie werknemer Werkgeversportaal Realisatie: WMmedia.nl