Arbobeleid

Uw arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat u als ondernemer binnen uw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in uw bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Baarsma&Janssen kan u ondersteunen in het ontwikkelen van uw arbobeleid.
 
Verplichtingen voor u als ondernemer
U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die u moet bieden, is door de overheid vastgelegd in een aantal wetten. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden). Ondernemingen met 50 of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een van de taken van een OR is het meebeslissen over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers.
 
Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) - In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Bij een bedrijf met minder dan 10 werknemers kan er gekozen worden voor de RI&E die door de branche is opgesteld. Deze hoeft dan niet meer door de Arbo-dienst getoetst te worden;

Arbodienst of bedrijfsarts - U moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. U kunt hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. U bepaalt dan zelf hoe en met welke deskundige u de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt;

Preventiemedewerker - Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Een preventiemedewerker helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E. Hij geeft ook advies over goed arbobeleid aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Heeft uw bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken;

Bedrijfshulpverlening - Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig zijn. Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen BHV’ers voor de eerste hulpverlening. U moet er zorg voor dragen dat er voldoende BHV'ers zijn en ook dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Er zijn geen speciale opleidingseisen. Als werkgever kunt u zelf de taken van de bedrijfshulpverlening op u nemen, maar dan moet u wel ten minste 1 werknemer aanwijzen die u vervangt bij afwezigheid;

Voorlichting - Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Uw werkgever geeft u informatie over het arbobeleid. U verstrekt eventueel aan werknemers beschermende middelen, zoals een helm of veiligheidsbril;
PAGO - Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. De bedrijfsarts kijkt dan of uw medewerker gezondheidsproblemen heeft door het werk;

Arbocatalogus - De door werkgever en werknemer gemaakte afspraken over veilig en gezond werken kunnen worden vastgelegd in een Arbocatalogus. Deze catalogus geeft overzichtelijk en begrijpelijk de mogelijke oplossingen voor veilig en gezond werken, specifiek toegesneden op de situaties in een sector of branche.

Belang arbobeleid

Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er - in operationele en economische zin - alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

Positieve effecten

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten: 

  • Een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken.
  • Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers.
  • Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.
 
Voor meer informatie, zie www.arboportaal.nl (website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
 

Copyright 2023: Baarsma & Janssen Privacyverklaring Klachtenreglement Evaluatie werknemer Werkgeversportaal Realisatie: WMmedia.nl