Arbobeleid

Uw arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat u als ondernemer binnen uw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in uw bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Verplichtingen voor u als ondernemer
U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die u moet bieden, is door de overheid vastgelegd in een aantal wetten. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden). Ondernemingen met 50 of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een van de taken van een OR is het meebeslissen over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers.
 

Belang arbobeleid

Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er - in operationele en economische zin - alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

Positieve effecten

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten:

  • Een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken.
  • Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers.
  • Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.
U heeft als ondernemer veel verplichtingen inzake de Arbowetgeving, maar als u het Arbobeleid op de juiste manier en met de juiste ondersteuning van Baarma&Janssen opzet en uitvoert, levert het u en uw werknemers vele positieve effecten op.
 
Voor meer informatie zie www.arboportaal.nl (website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
 

Copyright 2020: Baarsma & Janssen Privacyverklaring Klachtenreglement Evaluatie werknemer Realisatie: WMmedia.nl